Regulamin serwisu internetowego

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin
 5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://aleksandralemm.com, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 6. Produkt Cyfrowy – materiały cyfrowe prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia i kursy online/ video.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.), zwana dalej jako Ustawa.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., , poz. 1217 ze zm).
 10. Właściciel Sklepu – Aleksandra Lemm z siedzibą w Arnhem, pod adresem: 
  Westervoortsedijk 73 BF 6827AV Arnhem, The Netherlands.
 11. Zamówienie – czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych
  i spełniania świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przepisami prawa, w tym w szczególności o Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.); Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną); Ustawie o Prawie telekomunikacyjnym z dnia 16.07.2004 r . (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://aleksandralemm.com prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Produktach Cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty Cyfrowe;

b) procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 • Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się Klientowi w szczególności:
  – dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  – podejmowania takich działań jak rozsyłanie bądź umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
 • W ramach korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  – korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie właściwego sprzętu technicznego (pkt. III poniżej);
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku;
  – korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą).
 • Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer (wersja min. 7), Opera (wersja min. 12.8), Mozilla Firefox (wersja min. 24), Google Chrome (wersja min. 25) lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz program flash player,

c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Produktów Cyfrowych za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://aleksandralemm.com, a następnie dokonać wyboru Produktów Cyfrowych, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów Cyfrowych (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez kliknięcie przycisku – dla przykładu: „ZAMÓW KURS”.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz danych do faktury.

b) adresu e-mail, a także zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” oraz wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na odpłatność zamówienia.

 • W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty Cyfrowe.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów Cyfrowych, jak również co do formy płatności.
 • Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim lub w języku angielskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 • Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Produkty Cyfrowe, Klientowi zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła. Rejestracja w Sklepie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 • Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego podczas składania zamówienia, oznaczonych jako wymagane.
 • Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 • Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”.
  Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy zakupach posługuje się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień w historii, a także zarządzać danymi swojego Konta oraz zmieniać swoje hasło.
 • Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 • Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy:
  – Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,
  – korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz The Netherlands prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Sieci,
  – korzysta ze Sklepu internetowego w sposób rażąco uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
  – bezprawnie udostępniania Produkty Cyfrowe osobom trzecim.
 • Dostęp do zamówionych Produktów Cyfrowych zostaje przydzielony na Koncie Klienta  po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu.

V. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów Cyfrowych prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów Cyfrowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty cyfrowe:
  1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Dostęp do Produktu Cyfrowego zostanie przydzielony po otrzymaniu przelewu;
  2. PayPal – płatne bezpośrednio na konto PayPal Właściciela Sklepu
 • Dokonując zapłaty za Produkt Cyfrowy Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 • Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW CYFROWYCH

 1. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji oferowanych w ramach Produktów cyfrowych.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Produktu cyfrowego, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacje, należy zgłosić drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: aleksandralemm@gmail.com
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Produktu cyfrowego.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: aleksandralemm@gmail.com.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia uzyskania dostępu do Produktu Cyfrowego pod warunkiem nie rozpoczęcia użytkowania produktu cyfrowego. Poprzez wysłanie formularza zwrotu na adres e-mail: aleksandralemm@gmail.com
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: aleksandralemm@gmail.com
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE SKLEPU.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018, , poz.1191 ze zm.).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.